About Us

งานบริการ

 • ให้บริการพิธีการทางศุลกากรทั้งส่งออก และนำเข้า
 • บริการ Paperless Counter Service บริการคีย์ใบขนส่งออก และ นำเข้า
 • ให้คำปรึกษาบริการเรื่องข้อมูลการส่งออกและ นำเข้าสินค้า, Cross Border Trading Solution
 • ให้บริการขนส่งสินค้า ไทย-ลาว

ด่านที่ให้บริการ

 • นครพนม – คำหม่วน (ลาว)
 • มุกดาหาร – สะหวันนะเขต (ลาว)
 • หนองคาย – ท่านาแล้ง (เวียงจันทร์) (ลาว)
 • เลย (ด่านท่าลี่) – นากะเซ็ง (เมืองแก่นท้าว) (ลาว)
 • น่าน (ด่านห้วยโก๋น) – เมืองเงิน (ลาว)

มาตราฐานของเรา

 • เป็นตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร ทะเบียนเลขที่ 000405
 • เป็นสมาชิกประเภทสามัญ ของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เลขที่ A486102131
หนังสือรับรอง สมาคมชิปปิ้ง
หนังสือรับรอง จากสมาคมชิปปิ้ง
 • ได้รับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ประเภท สมทบนิติบุคคล (Counter Service)

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก Counter Service

 • สำเร็จการอบรมหลักสูตร”ตัวแทนออกของ” จากสถาบันอบรมไอทีไอ
ประกาศนียบัตร จากสถาบันอบรมไอทีไอ
ประกาศนียบัตร จากสถาบันอบรมไอทีไอ